Skip to Content

I. SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI

Tato událost není žádným způsobem spojena s Instagramem a není žádným způsobem podporována, kontrolována ani sledována Facebookem nebo Instagramem. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen „Henkel“), nikoli Facebook nebo Instagram, je příjemcem vámi poskytnutých informací. Všechny dotazy, komentáře a stížnosti směřujte na společnost Henkel, nikoli na Facebook nebo Instagram.

Pokud aktivujete a zapojíte se do soutěže na Instagramu nebo Facebooku, mohou být vaše osobní údaje shromažďovány přímo od vás (např. IP adresa a ID souboru cookie) Facebookem nebo Instagramem a použity pro účely Facebooku nebo Instagramu. K tomu může dojít i v USA. Nejsme zodpovědní za shromažďování a používání osobních údajů, které mohou zahrnovat i nastavení cookies, nebo Instagram. Více informací o přesných operacích zpracování údajů, dobách uchovávání a účelech zpracování najdete přímo na Instagramu a smlouvu o ochraně údajů společnosti Facebook, Inc. si můžete stáhnout zde.

 1. Průběh a realizace soutěže

Hostitelem soutěže je společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen „Henkel“).

 • Online soutěž bude probíhat od 15. října 2022 do 30. listopadu 2022, 23:59.
 • Pro účast v online soutěži musí účastníci odeslat obrázek vytvořeného STMNT účesu, který sami vytvořili pomocí produktů STMNT Grooming Goods. Účastník používá hashtagy #STMNTxDefer a tagy @stmntgrooming.
 • Účastnickými kanály je webová stránka kampaně a Instagram s #STMNTxDefer.
 • Ceny za online účast:
  • Vítěz:
   • Umělecký originál práce od Alexe Kizu, také známého jako Defer, exkluzivně vytvořený pro STMNT Artist Edition 2022, který je také vytištěn na All-in-One-Cleanseru, balíček produktů a STMNT merch.
  • Druhé a třetí místo:
   • Balíček produktů včetně Artist Edition a STMNT merch.
  • Místní cena (pokud je k dispozici):
 • Vítěze vyberou naši tři tvůrci, Sofie Justine Pok (Sofie Staygold), Julius Tanedo (Julius Ceasar) a Miguel Gutierrez (Nomad Barber) společně s umělecem Alexem Kizu (Defer).
 • Výherce bude informován prostřednictvím zprávy na Instagramu.
   

2. Způsobilost k účasti

Všechny fyzické osoby, které jsou starší 18 let a mají bydliště v USA, Argentině, Rakousku, Brazílii, Kanadě, Chorvatsku, Kolumbii, České republice, Slovensku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Mexiku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Španělsku , Švýcarsku nebo Spojeném království a souhlasily s podmínkami účasti a zveřejnily obrázek nebo video soutěžního STMNT účesu, který sami vytvořili a přidali na Instagramu s #STMNTxDefer a označili jej @stmntgrooming.

Aby porota mohla vidět obrázky na instagramovém účtu účastníka, musí být nastavení soukromí instagramového účtu „veřejné“.

Pro účast v soutěži musí být všechny poskytnuté osobní údaje platné a pravdivé. Každý účastník se může zúčastnit pouze svým jménem. Zaměstnanci podpůrné agentury, společnosti Henkel a přidružených společností, stejně jako jejich rodinní příslušníci, se nemohou zúčastnit.

3. Souhlas vyobrazených osob / Odpovědnost

Účastník musí získat předchozí výslovný souhlas od každé osoby zobrazené na jakýchkoli zaslaných obrázcích a/nebo videích, že souhlasí s tím, aby tyto obrázky a/nebo videa byly zaslány v rámci soutěže a zveřejněny na internetu (webové stránky a kanály sociálních médií) . Účastník ručí za to, že se na všechny zaslané obrázky a/nebo videa nevztahují práva třetích stran a nese za to odpovědnost.

4. Vyloučení konkrétních osob

V případě, že některý účastník poruší podmínky účasti, společnost Henkel si vyhrazuje právo tohoto účastníka ze soutěže vyloučit. Vyloučeni budou také účastníci, kteří využívají nelegitimní prostředky nebo jinak vytvářejí umělou výhodu manipulativními praktikami. V takových případech může společnost Henkel dokonce odvolat a požadovat vrácení jakékoli ceny.

5. Předčasné ukončení soutěže

Společnost Henkel si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo ukončit soutěž bez předchozího upozornění. Společnost Henkel toto právo využije zejména v případě, že z technických (např. virus v počítačovém systému, manipulace nebo chyba v hardwaru nebo softwaru) nebo právních důvodů, nelze zaručit řádné provedení soutěže.

Pokud je takové ukončení způsobeno jednáním účastníka, může společnost Henkel od této osoby požadovat náhradu vzniklých škod.

6. Cena a vítěz ceny

Výherce ceny bude společnost Henkel informovat prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu. Pokud výherce neodpoví na zprávu do čtrnácti (14) dnů od upozornění společností Henkel, výhra pro výherce propadne a společnost Henkel bude oprávněna svobodně vybrat výherce z účastníků.

Ceny musí být vydány mezi lednem 2023 a březnem 2023. Pokud nebudou vydány ve výše uvedeném časovém rámci, platnost všech voucherů vyprší. Každý účastník může uplatnit nárok pouze na jednu cenu, pro kterou není žádná peněžní alternativa. Nároky na ceny nelze převést na jiné osoby. Společnost Henkel si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty v případě, že původní nabízená cena není k dispozici.

7. Odpovědnost

Společnost Henkel nepřebírá odpovědnost za ztracené záznamy v důsledku technické závady. Doklad o vstupu není automaticky dokladem o převzetí.

Udělením ceny je společnost Henkel osvobozena od všech dalších závazků. Společnost Henkel nenese odpovědnost za ztráty nebo škody, ke kterým může dojít v průběhu používání výherní ceny. Společnost Henkel nepřebírá žádnou odpovědnost za platební neschopnost třetí strany poskytující cenu a z toho vyplývající důsledky pro provedení soutěže a udělení ceny. Jakékoli stížnosti by měly být směrovány na třetí stranu poskytující cenu.

Společnost Henkel odpovídá za věcné a právní vady pouze v případě nekalého úmyslu nebo nedbalosti.

Společnost Henkel neodpovídá za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, závadami v technickém vybavení a službě, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo čímkoli jiným, co může nastat při účasti v soutěži.

Omezení odpovědnosti pozbývají platnosti, pokud jsou škody způsobeny společností Henkel (jejími orgány, zaměstnanci nebo subdodavateli) se zlým úmyslem nebo nedbalostí, nebo pokud jsou způsobeny smluvním závazkem.

Za osoby vyloučené v souladu s odstavcem č. 4 nenastává žádná odpovědnost

8. Další

Neexistuje právo na odvolání. Podmínky účasti a celý právní vztah mezi účastníky a společností Henkel podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo. Pokud by jednotlivá ustanovení podmínek účasti byla nebo se stanou neplatnými, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Podmínky účasti může společnost Henkel kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

II. Smlouva o ochraně údajů pro účast v soutěži

Pro získání ceny musí výherce (výherci) poskytnout následující osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu, adresu a zemi. Na registraci není právo.

Společnost Henkel shromáždí a použije údaje poskytnuté účastníkem (účastníky) jako součást nezbytného procesu pro poskytnutí ceny a vedení tomboly.

Společnost Henkel nepředá údaje účastníků žádné třetí straně, pokud nejde o distribuci cen nebo vedení tomboly.

Zpracování a použití vašich údajů účastníka je založeno na zákonných ustanoveních, která tyto operace odůvodňují tím, že zpracování je nezbytné pro vedení tomboly.

Osobní údaje budou použity pouze pro online soutěž a dobu trvání online soutěže a pro poskytnutí výhry a budou vymazány do šesti (6) měsíců od ukončení online soutěže dne.

Účastník může kdykoli uplatnit právo na přístup ke svým údajům. Kromě toho, pokud jsou splněny příslušné požadavky, může účastník uplatnit následující práva:

 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů
 • Právo na přenositelnost údajů

Právo na námitku účastníka

V případě činností týkající se zpracování vašich osobních údajů, které jsou prováděny na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel toto zpracování zastaví, pokud společnost Henkel neprokáže důležité důvody pro zpracování, které si zaslouží ochranu, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, nebo pokud má účastník jakékoli další otázky nebo přání v souvislosti s jeho osobními údaji, zašlete prosím e-mail nebo dopis pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Henkel, panu Franku Liebichovi, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Německo (E-Mail: Datenschutz@henkel.com). Předmět: Soutěž #STMNTxDefer